Koshi waza ou Technique de hanches

 

O goshi en situation technique

 

Uki goshi en situation technique

 

 

Koshi guruma en compétition

 

Kubi nage en compétition

 

Tsuri komi goshi en technique

 

Sode tsuri komi goshi en compétition

 

Harai goshi en technique

 

 

Harai goshi en compétition

 

Hane goshi

Traduction japonaise : Hanche percutée

 

Ushiro goshi en technique

 

 

Utsuri goshi en technique